Warsztat

Djole "Jolka"

Moribayassa

Akompaniament 1

|B . T T |B . S . |B . T T |B . S . |

|B . T T |B . S . |B T T T |B . S . |

|B . T T |B . S . |B . T T |B B S . |

|B . T T |B . S . |B T T T |B B S . |

|B . T T |B . S . |B T T T |B B S B |


Akompaniament 2

|T T T T |T . . . |B . . . |B . . . |

|T T T T |T . . . |B . . B |B . . . |

|T T T T |T . . . |B . . . |B . . B |

|T T T T |T . . . |B . . B |B . . B |


Akompaniament 3

|B . . . |B . . . |T . T . |T T . . |B . . . |B . . . |T T T T |T . S . |

|B . . B |B . . . |T . T . |T T . . |B . . B |B . . . |T T T T |T . S . |

|B . . . |B . . B |T . T . |T T . . |B . . . |B . . B |T T T T |T . S . |

|B . . B |B . . B |T . T . |T T . . |B . . B |B . . B |T T T T |T . S . |

Akompaniament 4 "paszport"

|S . . S |S . T T |S . . S |S . T T |

|p . . l |p . p l |p . . l |p . p l |

|Ba Ka|Na KuDu|Ba Ka|Na KuDu|

|X . . X |X . O O |X . . X |X . O O |